Структура навчання

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет не схожий нi на який iнший ВНЗ в нашiй державi. Насамперед, студенти вчаться не звичних два семестри, а три триместри. А сесiя мало для кого є перiодом випробовування: навчаєшся як слiд - отримаєш у залiковцi запис про складання iспиту за результатом набраних балiв впродовж триместру. Фахiвцi готуються в унiверситетi теж нетрадицiйно як для вiтчизняної освiти - за системою "бакалавр-iнженнер-магiстр". Цi новацiї наш унiверситет запровадив першим в Українi. Вони в нас працюють з 1991 року.

Студенти отримують державнi стипендiї. Крiм того кращi студенти одержують iменнi стипендiї Президента України, Верховної Ради, Кабiнету мiнiстрiв України, Вченої ради унiверситету. Започаткована iменна стипендiя iменi першого ректора ВНЗ Р.Ю.Кiгеля.

ВНТУ створив 9 навчальних комплексiв з технiкумами та коледжами, в рамках функцiонування яких випускники цих технiкумiв та коледжiв зараховуються одразу на другий курс унiверситету з наданням можливостi лiквiдувати за лiто академiчну рiзницю, а з 1 вересня того ж року стати студентом 3 курсу.
Система навчання на умовах надання платних послуг населенню, яка втiлена в життя в унiверситетi, теж має вiдмiнностi вiд тих, що запровадженi в iнших вищих закладах освiти. Там за цiєю формою навчаються лише тi, хто має кошти навчатися платно протягом усiх п'яти рокiв. А ми надаємо шанс вчитися в унiверситетi i тим, хто не змiг пробитися через високий конкурс, але може вiднайти кошти для платного навчання лише впродовж року-двох. У разi навчання на рiвнi "добре" через рiк-два всi, хто навчається на iнженерних спецiальностях, переводяться на мiсця держзамовлення, якi звiльняються в результатi вiдрахування тих, хто не хоче вчитися. Це зменшує надходження до каси унiверситету, але дає можливiсть вчитися не лише генiям та дiтям багатiїв, а й просто толковим дiтям не надто багатих батькiв, яких на час вступних iспитiв полишила фортуна.

Кiлькiсть фахiвцiв за спецiальностями готуємо невелику, щоб потiм не зустрiчати труднощiв при працевлаштуваннi. На кожному факультетi маємо групи з поглибленим вивченням iноземної мови на рiвнi технiчного перекладача. Вже кiлька рокiв поспiль у нашому унiверситетi постiйно викладають волонтери Корпусу миру США. Окрiм занять власне мовних, вони читають студентам старших курсiв англiйською економiчнi дисциплiни, зокрема маркетинг. Отож нашi випускники без проблем можуть працювати iз зарубiжними фiрмами i безпосередньо за кордоном.
Та все ж готуючи спецiалiстiв, орiєнтуємось насамперед на потреби Вiнниччини.